-
Concrete Drilling
งานเจาะรูคอนกรีต
-
Concrete Cutting Diamond blade
งานตัดคอนกรีตด้วยใบตัดเพชร
-
Concrete Cutting Diamond wire
งานตัดคอนกรีตด้วยโซ่เพชร
-
Concrete Demolition
งานทำลายคอนกรีต
-
Concrete Removal
งานลอกผิวหน้าคอนกรีต
-
Surface Preparation
งานเตรียมพื้นโดยวิธีพ่นทราย
-
Concrete Repair
งานซ่อมแซมคอนกรีต
-
Water Proof (Preventive protection)
งานกันซึม ( ป้องกัน)
-
Water Proof (Trouble Shooting )
งานกันซึม (แก้ไข)
-
Deck Coating
งานเคลือบกันซึมดาดฟ้า
-
Floor Coating
งานเคลือบพื้น

Now a days, to conduct an opening or hole in reinforde concrete with Jack Hammer is labour intensive and costly.

Concrete drilling with diamond coring machine are much faster and precisely with the size you need. With our professional expreience in drilling. We can serve you from 8 mm. to 1000 mm. diameter, and could drill concrete up to 20m. thick.

For huge numbers of drilling work, few dozens of machinesin our fleet are ableto conduct up to 500 holes a day.

Drilling with Ø 500 mm.

งานเจาะรูคอนกรีต : เครื่องเจาะหัวเพชร
ในปัจจุบัน การสกัดคอนกรีต เพื่อทำการเปิดช่องหรือเจาะรู สำหรับเดินท่อหรือสายไฟ เป็นสิ่งที่ล้าสมัยสิ้นเปลือง แรงงาน และค่าใช้จ่ายมาก
การจะเจาะเปิดคอนกรีตด้วยเครื่องเจาะหัวเพชร เป็นวิธีที่รวดเร็วแม่นยำ และประหยัดมาก อีกทั้งรูที่เจาะได้ขนาด ตามที่ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งคอนกรีตเพิ่มเติม

ด้วยประสบการณ์และความเพียบพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เราสามารถเจาะรูคอนกรีตให้ท่านได้ ตั้งแต่ 8 มม. ถึง 1000 มม. และยังสามารถเจาะรูคอนกรีตได้ชลึกถึง 20 เมตร ในกรณีที่ท่านมีงานเร่งด่วน เครื่องเจาะหลายสิบเครื่องและ พนักงานกว่าร้อยของเราสามารถบริการเจาะรูให้ท่านได้มากกว่า 500 รูต่อวัน

An experience working team
Diamond coring bits